Проект «Цифрова освіта Сніжного – 100%» - Овыполнении Программы развития образования г. Снежное на 2007-2011 годы...


^ Проект «Цифрова освіта Сніжного – 100%»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

Мета Проекту

Метою Проекту є підвищення якості освіти у м. Сніжному через подальше впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які надають стимулюючий вплив на творчий розвиток особистості.

Актуальність Проекту

Сучасний етап розвитку цивілізації характеризується посиленням ролі інформації та знань, зростанням частки інформаційних продуктів та послуг, розбудовою глобального інформаційного простору. У цих умовах країни світу, включаючи Україну, позиціонують інформаційно-комунікаційні технології як потужний інструмент збалансованого економічного і суспільного розвитку. Це обумовлює потребу кардинальної трансформації теоретичних засад та практики функціонування освіти з метою посилення технологічної спрямованості. Використання потужності інформаційно-комунікаційних технологій сприятиме формуванню системи освіти, яка задовольнятиме особистісні потреби кожного громадянина та українського суспільства в цілому.

Для України, яка прагне європейської інтеграції, вирішення проблем формування інформаційної компетентності учнівської молоді набуває стратегічного значення. І з кожним роком інтенсифікуються процеси впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у систему середньої освіти: зростає рівень забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерними комплексами, зменшується співвідношення між кількістю учнів та кількістю комп’ютерів у навчальному закладі тощо.

^ Загальноосвітні навчальні заклади міста поповнилися сучасною комп’ютерною технікою.

Із загальної кількості НКК за роками поставок 724% морально і технічно застаріла комп’ютерна техніка, яка придбана у 1995-2006 роках і потребує заміни.

Важливою характеристикою забезпеченості навчально-виховного процесу комп'ютерною технікою є кількість учнів на 1 комп’ютер. На сьогодні середньообласний показник становить 25 учнів на 1 комп’ютер , в місті- 40 осіб.

Підвищення ефективності використання комп’ютерної техніки можливо в умовах підключення до мережі Інтернет. Станом на 01.01.2012р. до мережі Інтернет підключено 100% від їх загальної кількості .

За показником швидкості підключення до мережі Інтернет 30% закладів мають швидкість підключення 5Мб/с, 70% закладів відповідно 5Мб/с, що відповідає сучасним вимогам для доступу до освітнього контенту.

В місті працює 9 сайтів навчальних закладів; працює сайт методкабінету; 4 сайти учителів. Проте на сьогодні необхідно розробити і ввести в дію (з відповідним фінансуванням) єдиний інформаційно-освітній портал, що охоплюватиме все місто.

На базі Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за рік підвищують кваліфікацію 120 педагогічних працівників. До програми всіх курсів введено модулі «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес», «Формування ІКТ-компетентності вчителя”, «Впровадження технології дистанційного навчання», «Організація профільного навчання засобами Moodle» тощо.

Вчителі (4%) шкіл впроваджують ІКТ не лише на уроках інформатики, а й інших предметах. Адже наявне програмне забезпечення дозволяє продемонструвати учням досліди з хімії, фізики, біології, показати наочні тривимірні моделі (наприклад, модель молекули, будови людини тощо). Тому бажано, щоб всі навчальні заклади мали сучасні мультимедійні комплекси, підключені до мережі Інтернет.

Задачі проекту:

Стрижневі напрямки програми:

І. Розробка механізму електронного управління освітою.

ІІ. Створення єдиного цифрового простору.

ІІІ. Розробка відкритої інформаційно-комунікаційної інфраструктури області.

IV. Підвищення інформаційної компетентності учасників педагогічного процесу.

V. Розвиток соціального партнерства і співробітництва.

Шляхи реалізації проекту:

^ Зміст основних заходів Проекту

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

^ ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

2.

Доведення оснащення ЗНЗ навчальними комп’ютерними комплексами до 100%


2014

Відділ освіти

3.

Оновлення НКК (у тому числі й ліцензійне програмне забезпечення) у загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

2012-2016

4.

Оснащення ЗНЗ НКК/мобільні

2012-2016

5.

Створення мультимедійних кабінетів та оснащення їх інтерактивними засобами навчання

2012-2016

6.

Підключення навчальних кабінетів до мережі Інтернет

2012-2016

7.

Оснащення бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерами зі спеціалізованим програмним забезпеченням та підключення їх до мережі Інтернет
Відділ освіти

ЗНЗ І-ІІІ ступенів

2015

ЗНЗ І, І-ІІ ступенів

2016

8.

Створення на базі шкільних читальних залів робочих місць для вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів
Відділ освіти

ЗНЗ І-ІІІ ступенів

2015

ЗНЗ І, І-ІІ ступенів

2016

9.

Здійснення поетапного широкосмугового під'єднання закладів освіти до Інтернет, що надасть можливість доступу до світових інформаційних ресурсів

2015-2016

Відділ освіти

10.

Придбання апаратного та програмного забезпечення для реалізації системи дистанційного навчання в синхронному режимі (відеоконференції, вебінари тощо)

2015-2016

Відділ освіти

11.

Придбання програмного забезпечення для створення єдиного інформаційного освітнього простору

2015-2016

Відділ освіти

12.

Реалізація проекту «1 учень – 1 комп’ютер» через підвищення кваліфікації педагогічних кадрів:
Відділ освіти. ММК

10 осіб

2012

30 осіб

2013

30 осіб

2014

30 осіб

2015

50осіб

2016

13.

Створення інформаційно-сервісного центру при відділі освіти для супроводження інформатизації та комп’ютеризації освітнього процесу.

2013-2014

Відділ освіти

14.

Придбання ліцензійного програмного забезпечення:

  • легалізація ПЗ

  • ПЗ для управлінської діяльності

2012-2016

Відділ освіти

15.

Участь у роботі семінарів-тренінгів щодо впровадження ІКТ:

2012-2016

Відділ освіти, ММК

  • дистанційний курс за програмою «Intel®. Навчання для майбутнього»
  • курс цифрових технологій Microsoft Україна в рамках програми «Партнерство в навчанні»:
Відділ освіти,ММК

5 осіб

2012

7 осіб

2013

10 осіб

2014

12 осіб

2015

15 осіб

2016

  • реалізація програмно-цільових проектів: «Відкритий університет інноваційної педагогіки», «Віртуальна школа освітнього менеджменту»
  • реалізація обласного проекту «Використання on-line освітніх технологій у профільному навчанні»:
5 осіб

2012

7осіб

2013

10 осіб

2014

12 осіб

2015

15 осіб

2016

17.

Організувати участь обдарованої молоді в:
Відділ освіти, ММК

  • Інтернет-олімпіаді

  • «Літній школі» для учнів 5-9 класів

2012-2016

  • конкурс «Кубок Донецької області з WEB-дизайну»

2014-2015

Фінансування Проекту

Виконання основних завдань, цілей та заходів повинно здійснюватися відповідно до затверджених видатків в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Контроль за виконанням основних заходів Проекту покладається на відділ освіти міської ради .


Очікувані результати виконання Програми:

Реалізація заходів дозволить:

Проект «Міська система оцінювання якості освіти»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів, визначених:

Мета проекту

Метою проекту є:

Актуальність проекту

Вимоги до якості на міжнародному рівні визначені стандартами ISO серії 9000. Якість освіти за критеріями ООН виступає одним з провідних індикаторів якості життя. Якість освіти – соціальна категорія, що визначає стан і результативність процесу освіти в суспільстві, його відповідність потребам і очікуванням суспільства (різних соціальних груп) у розвитку та формуванні цивільних, побутових, професійних компетенцій особистості, певний рівень знань і умінь, розумового, морального і фізичного розвитку, якого досягають учні на певному етапі відповідно до запланованих цілей, ступінь задоволеності очікувань учасників освітнього процесу.

Оцінка якості освіти – процес, в результаті якого визначається ступінь відповідності освітніх досягнень учнів, якості освітніх програм, властивостей освітнього процесу та його ресурсного забезпечення в освітніх закладах, регіональній системі освіти державним освітнім стандартам та іншим вимогам, зафіксованим в нормативних документах до якості освіти.

Механізмом проведення оцінки якості освіти виступає – моніторинг. Моніторинг, як модернізована функція педагогічного менеджменту дозволяє вирішити проблему керованості змінами в процесі реформування освіти й підвищення відповідальності кожного з учасників навчального процесу за якість освіти.

В місті на постійному моніторингу рівень навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів з базових дисциплін (українська мова, математика, історія України); результати державної підсумкової атестації та динаміка отримання атестатів з відзнаками; результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників та результати участі школярів у предметних учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах; критерії оцінювання діяльності педагогів у міжатестаційний період. Загальноосвітні навчальні заклади міста беруть участь у міжнародному порівняльному дослідженні якості природничо-математичної освіти TIMSS; моніторингових дослідженнях стану інклюзивної освіти, якості художньо-естетичної освіти у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів; стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку; рівня рухової активності як провідної детермінанти формування здорового способу життя дітей і молоді; якості підручників; превентивної освіти дітей і молоді; дистанційного дослідження рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій у практичній діяльності тощо. З 2010 року загальноосвітні заклади міста беруть участь у Всеукраїнському експерименті «Рейтинг». Усі результати в певній мірі свідчать про елементи системи оцінювання якості регіональної системи освіти.

У той же час потреба в єдиному всеохоплюючому комплексному підході щодо процедур та критеріїв оцінювання, враховуючи постійну зміну вимог до діяльності загальноосвітніх навчальних закладів, педагогічних кадрів, досягнень учнів є актуальною.

Створення системи оцінки якості освіти, як сукупність організаційних і функціональних структур, забезпечує можливість на єдиній концептуально-методологічній базі проведення оцінки освітніх ресурсів, освітнього процесу та освітніх результатів і виявлення факторів, що впливають на їх якість. Основними метою і завданнями формування системи оцінки якості освіти є руйнування відомчої монополії на даний вид діяльності, створення єдиної системи діагностики стану освіти, отримання об'єктивної інформації про стан якості освіти в місті, підвищення рівня інформованості споживачів освітніх послуг, постійне оновлення і розширення показників і критеріїв оцінки якості.

Завдання проекту:

^ Зміст основних заходів Проекту

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Виконавці

1. Розробка регіональної системи оцінки якості освіти

1.1.

Розробка Положення про місцеву систему оцінки якості освіти

2012

Відділ освіти, ММК

1.2.

Визначення єдиного критеріально-оцінювального інструментарію оцінки якості освіти для установ усіх типів і видів

2012

1.3.

Формування комплексу регіональних індикаторів оцінювання якості освіти

2012

1.4.

Визначення переліку та розробка необхідної документації, що регламентують процедури та терміни оцінювання якості освіти

2012

^ 2. Апробація системи оцінки якості освіти

2.1.

Відпрацювання підсистем оцінювання якості освіти в межах окремих загальноосвітніх навчальних закладів

2013-2014

ММК

2.2.

Унормування функцій відповідальних за моніторингові дослідження якості освіти в освітніх округах

2013

Відділ освіти

2.3.

Забезпечення відповідальних вільним доступом до електронних інформаційних ресурсів обласного рівня

2013

Відділ освіти, ММК

2.4.

Створення міського сайтів моніторингу якості освіти з метою доступу до інформації широкого загалу громадськості

2013

2.5.

Апробація регіональних індикаторів, процедур проведення моніторингу якості освіти, програмного забезпечення


2013-2014

2.6.

Коригування системи оцінювання якості освіти, процедур, термінів проведення досліджень

2014

ММК

2.8.

Обговорення результатів апробації з метою координації та підвищення ефективності прийняття управлінських рішень

2014

ММК

^ 3. Впровадження регіональної системи оцінки якості освіти

3.1.

Розповсюдження системи регіональних індикаторів для всіх суб'єктів загальної середньої освіти

2014

ММК

3.2.

Впровадження контролю ефективності управлінських рішень щодо відповідності стандартам якості освіти

2014

3.3.

Направлення на курс підвищення кваліфікації управлінських кадрів за напрямком «Управління якістю освіти»

2012-2016

ММК

3.4.

Створення, підтримка функціонування баз даних регіональної системи якості освіти

2015-2016

Відділ освіти

3.5.

Формування системи сповіщення споживачів освітніх послуг про стан якості регіональної системи загальної середньої освіти (функціонування сайту міськво, ММК, , ЗНЗ; друковані матеріали, конференції, круглі столи тощо)

2015-2016

ММК

3.6.

Модернізація регіональної системи моніторингових досліджень якості освіти за вибірковим принципом

2015-2016

Відділ освіти, ММК

^ 4. Організація моніторингу якості освіти

4.1.

Затвердження об’єктів моніторингових досліджень, термінів збору інформації, формату подання узагальнених даних

2015р.

Відділ освіти

4.2.

Проведення незалежних регіональних моніторингових відстежень відповідно до вибірки

2012-2016 рр.

Відділ освіти

4.3.

Забезпечення ЗНЗ програмами, інформаційними матеріалами для системи моніторингових досліджень. Публікації отриманих матеріалів: методичні рекомендації; статті, нормативні документи тощо

постійно

ММК

4.4.

Моніторингові дослідження якості освіти із залученням представників громадськості та батьків

постійно

ММК

4.5.

Визначення рівня якості загальної середньої освіти ЗНЗ

Щорічно

ММК


Фінансування Проекту

Виконання основних завдань, цілей та заходів повинно здійснюватися відповідно до затверджених видатків в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.


Очікувані результати виконання Проекту, визначення її ефективності

Виконання Проекту сприятиме:7733893995585181.html
7733989121124718.html
7734098261244242.html
7734236715399125.html
7734330607934403.html