Автономної Республіки Крим, областей, курсів цо міст Києва та Севастополя (далі План-графік), затвердженого наказом мнс від 16. 01. 2012 №46 Про організацію навчання в системі післядиплом


Міністерство надзвичайних ситуацій України


ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАКАЗ

17.01.2012 м. Київ № _9_


Про проведення спеціальної додаткової професійно-педагогічної підготовки педагогічних працівників навчальних пунктів на базі НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області


Відповідно до План-графіку підвищення кваліфікації та спеціальної додаткової професійно-педагогічної підготовки працівників НМЦ ЦЗ та БЖД Автономної Республіки Крим, областей, курсів ЦО міст Києва та Севастополя (далі – План-графік), затвердженого наказом МНС від 16.01.2012 № 46 "Про організацію навчання в системі післядипломної освіти у першому півріччі 2012 року" та з метою належної організації проведення занять,

НАКАЗУЮ:


1. Провести у період з 06 по 17 лютого 2012 року заняття з підвищення кваліфікації та спеціальної додаткової професійно-педагогічної підготовки педагогічних працівників навчальних пунктів:

у період з 06 по 10 лютого 2012 року – самостійно робота у своїх підрозділах;

у період з 13 по 17 лютого 2012 року - заняття на базі НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області.


2. Начальнику науково-методичного центру післядипломної освіти у сфері цивільного захисту Інституту (далі – Науково-методичний центр) підполковнику служби цивільного захисту Герасименку А.В. забезпечити підготовку фахівців Науково-методичного центру, які залучаються до проведення занять відповідно до Розкладу.


3. Начальникам НМЦ ЦЗ та БЖД областей:

надати до Інституту і НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області до 12.00
01 лютого поточного року інформацію про осіб, що прибувають на заняття за формою: посада, прізвище, ім'я та по батькові, контактний телефон (мобільний), необхідність замовлення місця для проживання в готелі;

забезпечити:

своєчасне прибуття на заняття до НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області педагогічних працівників навчальних пунктів, визначених План-графіком згідно з розкладом занять;

відпрацювання працівниками, які залучаються до зазначених занять, рефератів з проблемних питань педагогічної діяльності.

Теми рефератів та розрахункових робіт педагогічним працівникам вибрати самостійно.

При розробці та захисті реферату на контрольних заняттях врахувати наступне:

реферат на вибрану тему розробляється індивідуально у друкованому вигляді та на електронних носіях;

робота повинна містити - титульну сторінку, зміст, вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури, додатки (у разі необхідності);

у рефераті повинні бути відображені, як теоретичні положення, так і конкретний фактичний матеріал інноваційного характеру із обов'язковим висвітленням проблемних питань, що випливають з досвіду роботи педагогічних працівників навчальних пунктів;

обсяг реферату має складати до 10 сторінок, без урахування додатків та ілюстративного матеріалу (схем, таблиць, слайдів тощо);

технічні вимоги до оформлення реферату - текстовий редактор MS Word, шрифт тексту Times New Roman, розмір 14, поля тексту 3-2-2-1, нумерація сторінок - зверху по центру.

час на виступ з доповіддю на захисті реферату - до 15 хв.


4. Начальнику НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області Кашину П.І. забезпечити:

за погодженням з Науково-методичним центром, проведення практичних заходів згідно з Розкладом занять;

розміщення педагогічних працівників Інституту та слухачів, які прибувають на заняття.


5. Відрядити для проведення занять до НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області (м. Львів):

старшого наукового співробітника відділу методичного забезпечення діяльності навчально-методичних установ Науково-методичного центру Інституту Парталяна С.А у період з 12 по 15 лютого 2012 року;

наукового співробітника відділу методичного забезпечення діяльності навчально-методичних установ Науково-методичного центру Інституту Іванова А.В. у період з 14 по 16 лютого 2012 року;

першого заступника начальника Інституту Осипенка С.І у період з 15 по 18 лютого 2012 року.


6. Помічнику начальника Інституту (по роботі з персоналом) Кобку В.А. оформити документи на відрядження.


7. Головному бухгалтеру Інституту Суятіновій О.М. забезпечити відшкодування витрат на відрядження.


8. Наказ довести до осіб в частині, що стосується.


9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Т.в.о. начальника Інституту

генерал-майор служби цивільного захисту В.М Андрієнко


ПОГОДЖЕНО


Перший заступник начальника Інституту С.І. Осипенко


Помічник начальника Інституту

по роботі з персоналом – завідувач

сектора по роботі з персоналом В.А. Кобко


Помічник начальника Інституту

(з правової роботи) Т.А. Стовбира


Начальник фінансово-економічного

відділу (головний бухгалтер) О.М. Суятінова


Начальник науково-методичного

центру післядипломної освіти

у сфері цивільного захисту

підполковник служби цивільного захисту А.В. Герасименко


Парталян С.А.

432-35-77


7727795700373945.html
7727897116077636.html
7727960890419497.html
7728038605692713.html
7728103467443695.html